24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Samenstelling

De samenstelling van de Cliëntenraad is representatief voor het klantenbestand van HWW zorg. Er zitten vertegenwoordigers in uit verschillende organisaties, bijvoorbeeld uit ouderenbonden, gehandicaptenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit maximaal negen vertegenwoordigers vanuit woonzorg (één per lokale cliëntenraad, ieder lid met één plaatsvervanger) en maximaal vier vertegenwoordigers van wijkzorg (cliëntenraad wijkzorg ook met plaatsvervanger).

Adviserende taak van de Cliëntenraad

Er zijn onderwerpen bij HWW zorg die u als cliënt van HWW zorg direct aangaan. De diensten die worden geleverd zijn er immers voor ú! Daarom heeft de Cliëntenraad ook de bevoegdheid om advies te geven over onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Dit is allemaal geregeld in de ‘Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen’ (WMCZ).

De Cliëntenraad staat voor het:

  • behartigen van de collectieve belangen van de klanten van HWW zorg
  • bewaken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het doen van voorstellen ter verbetering
  • toezien op het beleid rond de klachtenregeling
  • adviseren bij het algemeen beleid ten aanzien van het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten
  • adviseren bij beleid voor de toekomst.

Contacten met de achterban

De leden van de Cliëntenraad komen uit verschilllende geledingen en hebben diverse achtergronden. Enkelen zijn zelf ook klant van HWW zorg. Bij het behandelen van vraagstukken kunnen zij zich een goede voorstelling maken van wat het klantbelang is. Maar om uw belangen goed te kunnen behartigen is het ook belangrijk dat de Cliëntenraad weet wat er leeft onder de klanten. U kunt hiervoor contact opnemen met een lid van de Cliëntenraad. Niet over individuele problemen, maar voor vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders kunnen worden geregeld.

De Cliëntenraad is er NIET voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft HWW zorg  een klachtenregeling. Als u een individuele klacht hebt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris: (070) 379 50 87.