24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Persbericht Zorghuis dr. W. Drees

Den Haag, 23 september 2020

Vandaag zijn alle bewoners, 1e contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over het voorgenomen besluit om het Zorghuis dr. W. Drees m.i.v. 31 december van dit jaar te sluiten. Hieronder volgt het persbericht.

HWW zorg heeft voornemen om het Zorghuis dr. W. Drees te sluiten en het aflopende huurcontract met woningcoöperatie Vestia niet te verlengen.

Eerder dit jaar bent u erover geïnformeerd dat HWW zorg een financieel zorgelijke periode doormaakt, nadat 2019 werd afgesloten met een verlies van 4,9 miljoen euro en ook de eerste maanden van 2020 in financieel opzicht uiterst zorgelijk waren verlopen. Zowel de exploitatie binnen de acht huizen alsook de wijkzorg schreven dieprode cijfers.

De in maart 2020 aangetreden interim-bestuurder heeft een “foto” van de organisatie gemaakt, die brede herkenning kreeg; daarna werd een herstelplan gepresenteerd dat in de organisatie breed gedragen werd. In dit herstelplan werd de sluiting of afstoting van panden niet uitgesloten, gelet op de structurele gespikkelde leegstand in meerdere huizen binnen HWW zorg, maar ook gelet op het wat verouderde vastgoed. De Corona -periode heeft de leegstand binnen HWW zorg verder verergerd. HWW zorg is nu volop bezig met de uitvoering van de reorganisatie en ook in de bedrijfsvoering worden de nodige stappen tot verbetering gezet.

HWW zorg heeft al langere tijd te maken met structurele leegstand in bijna al haar (8) huizen. Er zijn binnen HWW zorg totaal 977 plaatsen in de 8 huizen, waarvan nu ca 770 plaatsen bezet zijn. HWW zorg is door haar slechte financiële situatie gedwongen om op korte termijn een keuze te maken. Door een voorbereidingsgroep uit HWW zorg is aan de Raad van Bestuur geadviseerd om nu op korte termijn concrete besluiten te nemen om deze leegstand te concentreren en zo het vaste zorgpersoneel efficiënter te kunnen inzetten. Alle argumenten werden daarbij op een rij gezet en het Zorghuis dr. W. Drees (nu voornamelijk zwaardere zorg met wonen) is daaruit naar voren gekomen als de meest aangewezen locatie om tot sluiting over te gaan, om zo binnen HWW zorg de lege plaatsen te concentreren.

De Raad van Bestuur heeft daarop een voorgenomen besluit genomen om tot sluiting van de locatie Zorghuis dr. W. Drees over te gaan en aan woningcoöperatie Vestia te berichten dat het bestaande huurcontract niet zal worden verlengd. Dit voorgenomen besluit van de RvB is door de RvT inmiddels goedgekeurd. Voor de ca. 75 bewoners wordt in individuele maatwerk-gesprekken naar een passende oplossing binnen HWW zorg gezocht. Daarbij betaalt HWW zorg de hierbij te maken extra kosten voor de interne verhuizingen.

Het Zorghuis dr. W. Drees wordt voor € 38.000, – per maand gehuurd van Vestia en het huurcontract loopt komend jaar af. HWW zorg zal dit contract niet gaan verlengen. De zwaardere bewonerscategorie in het Zorghuis dr. W. Drees brengen strenge eisen met zich mee i.v.m. brandveiligheid. Vanwege het ontbreken van brandscheidingen is er sprake van een slechte brandpreventie in het pand. Dat is de reden dat HWW zorg iedere nacht veel extra personeel moet inhuren om de veiligheid voor de bewoners te kunnen garanderen. Als er brand zou uitbreken, kunnen deze bewoners immers niet op eigen gelegenheid het pand verlaten. Om het huis brandveilig te maken is een investering van meer dan € 600.000, – nodig. Bovenop de huur is met deze investering de locatie niet rendabel te krijgen. Ook logistiek loopt HWW zorg tegen een aantal problemen aan. Momenteel staan er ca. 1 op de 4 kamers leeg in het Zorghuis dr. W Drees en is er sprake van een sterk verlieslatende zorg-exploitatie. Dit alles bij elkaar optellend, maakt dat dit helaas de meest aangewezen locatie is om te gaan sluiten. Vele medewerkers én bewoners zullen dit besluit overigens hebben zien aankomen.

We begrijpen dat dit hard aankomt voor de bewoners, mantelzorgers en personeel. De sluiting zal eind van dit jaar zijn beslag krijgen. HWW zorg wil bewoners zo goed mogelijk begeleiden naar een plek op een van haar andere locaties. Daarvoor is een draaiboek gemaakt en iedere bewoner (eventueel met zijn of haar mantelzorger) krijgt een gesprek, waarbij door maatwerk gekeken wordt naar een passende oplossing.

Het pand van het Zorghuis dr. W. Drees biedt wel mogelijkheden voor wonen (met vormen van lichtere zorg). Daarom zal in de komende periode met Vestia besproken worden of de tweekamerappartementen eventueel naar de toekomst behouden kunnen blijven voor bewoners die zelfstandig kunnen wonen en daarbij terugvallen op lichte zorg (via de wijkzorg).

Voor de primaire zorgfuncties zullen er naar verwachting geen personele consequenties zijn. De gevolgen voor de overige functies zullen zoveel als mogelijk tot een minimum worden beperkt. Er wordt de komende periode onderzocht hoe dit verder wordt vormgegeven.