Mantelzorg

24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Als u langdurig zorgt voor een zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis dan bent u mantelzorger. Een mooie en dankbare maar soms ook zware taak. Bij HWW zorg doen wij ons best om naast onze cliënten ook de mantelzorgers van onze cliënten te ondersteunen en begeleiden. Dit doen wij op verschillende manieren en met verschillende middelen.

Mantelzorgers van familieleden die op onze locaties wonen, kunnen ondersteuning en advies vragen bij de psychologen en maatschappelijk werkers van HWW zorg. Mensen die mantelzorg verlenen bij een familielid of kennis die thuiszorg van HWW zorg ontvangt, kan ondersteuning of advies vragen bij een medewerker van het zorgteam. Mantelzorgers die geen relatie met HWW zorg hebben, kunnen ook terecht voor advies of ondersteuning. Neem dan contact op met de klantenservice: (070) 379 50 00.

Ook werkt HWW zorg met het digitale zorgnetwerk ‘Caren zorgt’. Via Caren kunnen cliënten, hun familie, mantelzorgers en zorgverleners met elkaar informatie delen over de zorg rondom een cliënt.
Voor meer informatie kunt u bellen met HWW zorg 070-379 50 00.

Taskforce Mantelzorg

Sinds mei 2012 zijn binnen het project ‘Taskforce Mantelzorg’, al ruim 6000 mantelzorgers ondersteund door geschoolde zorgprofessionals van de samenwerkingspartners. In een vroeg stadium signaleren deze professionals de behoeften aan ondersteuning bij mantelzorgers en begeleiden hen naar passende voorzieningen.

Samenwerkende professionals

Er is een stevig samenwerkingsnetwerk ontstaan tussen de partners van Taskforce Mantelzorg. Informatie en ervaringen worden uitgewisseld en het project heeft binnen alle deelnemende organisaties positief bijgedragen aan het mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning.

In Taskforce Mantelzorg zijn de professionals van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), HWW Zorg, Florence, Plicare, Respect Zorggroep, Welzijn Scheveningen en Evita Zorg verenigd. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn en kunnen helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. Daarnaast heeft PEP Den Haag een adviserende rol in de Taskforce Mantelzorg.

Visie HWW zorg op mantelzorg

Het streven en doel van onze zorgverlening is om een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Uitgangspunt is dat de regie (autonomie) zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Er wordt continue gekeken hoe de cliënt en zijn sociale systeem zichzelf zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden zonde zo min mogelijk professionele hulp. Dit vraagt om een vraaggericht benadering vanuit de professionaliteit van de medewerker, waarbij medewerkers oog hebben voor kansen op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven bij elke cliënt. Samen in dialoog met de cliënt en hun naasten zoeken we voortdurend naar de optimale oplossingen.

De plaats van de mantelzorger is onmisbaar binnen de zorg, in die van de wijkverpleging in het bijzonder. De mantelzorger is in veel gevallen een familielid (of vriend of buurman) die met enige regelmaat contact heeft met de cliënt, die de cliënt goed kent en de cliënt helpt bij activiteiten die de cliënt niet meer zelf kan verrichten. Mantelzorgers verrichten doorgaans verschillende activiteiten. De belasting en de intensiteit waarmee mantelzorgers taken verrichten is heel divers.

Mantelzorgers hebben vaak een jarenlange relatie met de cliënt, het is dus voor hen zelf én voor de cliënt belangrijk dat zij hun taken zo lang mogelijk vol kunnen houden. De mantelzorger heeft kennis en is ervaringsdeskundig en weet wat nodig is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat voor de cliënt belangrijk is (en wat hierbij past). Naast het belang voor de cliënt heeft HWW zorg ook een belang bij mantelzorg. De kennis en ervaringen van mantelzorgers dragen bij aan de kwaliteit van de te leveren zorg, omdat de zorg zo beter kan worden afgestemd en ingezet. Medewerkers van HWW hebben waardering voor mantelzorgers en oog voor hun deskundigheid.

Wanneer er professionele zorg wordt verleend is dit een gezamenlijke taak, waarbij er een samenspel plaatsvindt tussen cliënt, medewerker en mantelzorger. Professionele zorgverleners houden rekening met de specifieke situatie en omstandigheden van de mantelzorger. Of mantelzorgers hulp willen en nodig hebben, en zo ja welke en op welk moment, is situatieafhankelijk en vergt daarom maatwerk. Medewerkers zijn alert op de draagkracht en draaglast van de mantelzorger en maken dit pro actief bespreekbaar en nemen waar nodig, taken over van mantelzorgers, reiken hulp aan en geven praktische tips, informatie en voorlichting.